Αρχείο ετικέτας εκκλησίες και μονές

ΣΤΑΧΩΣΕΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗΣ- BOOK AND GOSPEL COVERS FROM MIDDLE BYZANTINE ERA

enamelled book cover, Marcian Library, Venice

πηγή : The Glory of Byzantium Art and Culture of the Middle Byzantine Era, A.D. 8431261 by Helen C. Evans Published 1997

ΠΗΓΗ: Byzantine Art and Archaeology by O. M. Dalton

το ευαγγέλιο της Θεοφανώς

πηγή: http://leipsanothiki.blogspot.gr/2012/11/24.html

κάλυμμα Ευαγγελίου 10ου αιώνα, St.Mark Church Venice

Greek Orthodox Churches as seen by Travelers of the 18th-19th century/Ελληνικές εκκλησίες και μοναστήρια από τα βιβλία περιηγητών του 18ου-19ου αιώνα

Κατά τις περιηγήσεις τους στην Ελλάδα και την Ανατολή οι ξένοι ταξιδιώτες του 18ου-19ου αιώνα βρέθηκαν και σε σημαντικά ιερά προσκυνήματα. Οι σχεδιαστές εμπνεύστηκαν από αυτά για να τα απεικονίσουν στα βιβλία. Λίγα από τα σχέδια αυτά μπορούμε να δούμε παρακάτω:

During their tours to Greece and East, foreign travelers of the18th to 19th century were found in important places of pilgrimage. The designers escorting them were inspired by these magnificent churches to depict them in the books. Few of these drawings can be seen below:

Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, Πάτμος, Tournefort,1717
Μονή Μεγασπηλιάς, Πελοπόννησος, W.Gell, 1823
Ithome Peloponnese, Wordsworth, Christopher , 1853
Wordsworth, Christopher 1853
Tripolitza, Wordsworth, Christopher 1853
Wordsworth, Christopher 1853
Heuzey, León Alexandre Le mont Olympe et l’Acarnanie 1860

 

Εκκλησία στην Άρτα, Poucqueville FCHL, 1826

 

Η μονή της Πάτμου, Choisseul-Gouffier, 1782
gri_33125008279701_0304
Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, Choisseul-Gouffier, 1782
scene on the Inachos near Argos, Wodsworth C, 1853

 

Wordsworth, Christopher 1853

A Visit to Monasteries in the Levant by Robert Curzon Published 1852