Αρχείο ετικέτας Αρχαία Ολυμπία

Το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία στην Ολυμπία- the golden-ivory statue of Zeus in Olympia

Πριν από 3000 χρόνια η Ολυμπία αποτελούσε ένα πολύ σημαντικό θρησκευτικό κέντρο στη νοτιοδυτική Ελλάδα. Οι αρχαίοι Έλληνες λάτρευαν το Δια, τον βασιλιά των θεών, και τον τιμούσαν εδώ σε τακτά χρονικά διαστήματα με πολλές λατρευτικές εκδηλώσεις. Οι τελευταίες περιλάμβαναν και αθλητικούς αγώνες. Οι πρώτοι ολυμπιακοί αγώνες οργανώθηκαν το 776 π.Χ. από τότε και επί 1100 χρόνια, οι αγώνες γινόταν κάθε 4 χρόνια. Στη διάρκειά τους σταματούσαν οι πόλεμοι.

Ο ναός του Δία

Κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα οι πολίτες της Ολυμπίας αποφάσισαν να οικοδομήσουν έναν ναό για να τιμήσουν το Δία. Το μεγαλόπρεπο οικοδόμημα χτίστηκε ανάμεσα στα 466 και 456 π.Χ. Κατασκευάστηκε από λίθινους ογκόλιθους και συμπαγείς κίονες. Για λίγα χρόνια μετά την ολοκλήρωσή του δεν υπήρχε άγαλμα του Δία, ώσπου αποφασίστηκε να γίνει κι αυτό. Ανατέθηκε στον περίφημο Αθηναίο γλύπτη Φειδία.

Η κατασκευή του αγάλματος

Η γλύπτης Φειδίας, ήδη είχε φτιάξει άλλα δύο υπέροχα αγάλματα στην Αθήνα, της θεάς Αθηνάς. Στην Ολυμπία ο Φειδίας με τους συνεργάτες του αρχικά έφτιαξε μια ξύλινο κατασκευή προκειμένου να λειτουργήσει ως σκελετός του αγάλματος. Στη συνέχεια το κάλυψαν με πλάκες από ελεφαντόδοντο για να απεικονίσουν τη γυμνή επιδερμίδα του θεού και φύλλα χρυσού για τα ενδύματά του. Οι τεχνίτες κάλυψαν τις συνδέσεις τόσο καλά ώστε τα άγαλμα να δείχνει ενιαίο. Το άγαλμα ήταν τοποθετημένο πάνω σε θρόνο με ένθετες διακοσμήσεις από έβενο και πολύτιμους λίθους. Όταν ολοκληρώθηκε το ύψος του ήταν 13 μέτρα και το κεφάλι του έφτανε σχεδόν στην οροφή του ναού. Έδινε την εντύπωση πως αν σηκωνόταν ο Ζευς όρθιος θα σάρωνε την οροφή! Στους τοίχους του ναού κατασκευάστηκαν εξέδρες προκειμένου οι επισκέπτες να θαυμάζουν από κοντά το πρόσωπο του θεού. Μετά την ολοκλήρωσή του, το 435 π.Χ. το άγαλμα αποτέλεσε τα επόμενα 800 χρόνια ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα του κόσμου.

Η απαγωγή του αγάλματος

Γύρω στο 40 μ.Χ. ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Καλιγούλας, πρόσταξε να μεταφερθεί το άγαλμα στη Ρώμη. Όμως, σύμφωνα με την παράδοση, όταν έφτασαν οι εργάτες για να το διαλύσουν, το άγαλμα έβγαλε ένα τόσο τρανταχτό γέλιο, ώστε σκόρπησαν από το φόβο τους. Αργότερα, το 391 μ.Χ. με την άνοδο του χριστιανισμού, οι Ρωμαίοι απαγόρευσαν τους Ολυμπιακούς αγώνες κι έκλεισαν τους ελληνικούς ναούς. Στη συνέχεια το άγαλμα του Δία μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Το 462 μ.Χ. μια πυρκαγιά κατάστρεψε το ανάκτορο, όπου βρισκόταν το άγαλμα, με αποτέλεσμα να χαθεί οριστικά.

Κατά τον 6ο μ.Χ. αιώνα η περιοχή της Ολυμπίας συγκλονίστηκε από σεισμούς. Ο ναός και το στάδιο καταστράφηκαν από κατολισθήσεις και πλημμύρες, ενώ η λάσπη κάλυψε ό,τι απέμεινε. Κάτω από τη λάσπη διατηρήθηκαν τα υπολείμματα , τα οποία ανακάλυψαν στην εποχή μας οι αρχαιολόγοι. Σήμερα, οι επισκέπτες μπορούν να επισκεφτούν τα ερείπια του ναού και τη θέση όπου βρισκόταν το άγαλμα.

πηγή:polioxni.wordpress.com

Μάθετε ακόμη για το  άγαλμα της Φρασίκλειας χρυσελεφάντινο άγαλμα της Θεάς Αθηνάς στην Αθήνα και τον Κολοσσό της Ρόδου

M. Quatremère-de-Quincy, Le Jupiter Olympien ou l’art de la sculpture antique. Paris 1815.

Before 3000 years, Olympia was a very important religious center in southwestern Greece. The ancient Greeks worshiped Zeus, the king of gods, and performed here regularly many religious events which included athletic competitions. The first Olympic Games were organized in 776 BC and took place every four years. During them wars stopped.

The temple of Zeus

During the 5th BC century citizens of Olympia decided to build a temple to honor Zeus. The magnificent structure was built between 466 and 456 BC manufactured by stone boulders and massive columns. For a few years after its completion the citizens decided to purchase a statue of Zeus. The project was commissioned to the famous Athenian sculptor Phidias.

The construction of the statue

The sculptor Phidias,  had alreadymade  another magnificent statue in Athens, the goddess Athena. In Olympia Phidias and his colleagues initially built a wooden structure to act as a skeleton of the statue. Then they covered it with plates of ivory to reflect the bare skin of god and gold leaf on his clothes. The craftsmen covered the connections as well as the statue. The statue was placed on a throne with inlaid ornaments and precious stones. When completed in height it was 13 meters and his head nearly reached the ceiling of the temple. He gave the impression that if Zeus stood up erect he would sweep the roof! On the walls of the temple there were constructed platforms enabling visitors to admire up close the face of God. After its completion, in 435 BC the statue was the next 800 years one of the greatest wonders of the world.

The kidnapping of the statue

Around 40 AD the Roman emperor Caligula commanded to transfer the statue to Rome. But according to tradition, when workers tried to dismantle the statue, it took out a laugh so glaring, so they run away from their fear. Later, in 391 AD with the rise of Christianity, the Romans banned the Olympics and closed Greek temples. Then the statue of Zeus was taken to Constantinople. In 462 AD a fire destroyed the palace, where the statue was located, thus it was permanently lost.

In the 6th century AD the area of ​​Olympia was shaken by earthquakes. The temple and the state were destroyed by landslides and floods, and mud covered what remained. The mud preserved the remains, which were discovered in our time by the archaeologists. Today, visitors can visit the ruins of the temple and the place where the statue stood.

learn more for the Frasiclia funeral Statue ,  χρυσελεφάντινο άγαλμα της Θεάς Αθηνάς στην Αθήνα and Colossus of Rhodes Κολοσσό της Ρόδου

Advertisement